30 กันยายน 2551

- สิริเกษมสุข ( Sirikasemsuk )


อาจารย์ กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

วุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

หมายเหตุ
2552 -ปัจจุบัน ลาเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology :AIT)

ความสนใจ
- การบริหารและการประกันคุณภาพ (Quality Management&Assurance)
- สถิติวิศวกรรมศาสตร์ (Statistics Engineering)
- การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment:DOE)
- การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
- เทคนิก ซิก ซิกม่า (Six Sigma)
- การจัดการองค์ความรู้ (KM)
- การผลิตแบบทันเวลา (Just in Time)
- การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control)
- การลำจองระบบทางวิศวกรรมศาสตร์ (Simulation Engineering)

การตีพิมพ์บทความ
- กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข และ พรศักดิ์ อรรถวานิช. การวางแผนการบริหารความรู้สำหรับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สจล. (KNOWLEDGE MANAGEMENT PLANNING FOR DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AT KMITL), การประชุมวิชาการ วิศวศึกษา ครั้งที่6 บูรณาการและการพัฒนาคุณภาพแห่งการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิศวกรรม, 8-10 พฤษภาคม 2551 หน้า 183-189 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
.
- กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข และ พรศักดิ์ อรรถวานิช. การปรับปรุงคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สจล. (QUALITY IMPROVEMENT OF COMPUTER ROOM IN INDUSTRIAL ENGINEERING OF KMITL), The 7 th Symposium on TQM–Best Practices in Thailand, 30–31 มีนาคม 2549 หน้า 97 – 112 ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
.
- กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข และ พรศักดิ์ อรรถวานิช. การปรับปรุงการจัดส่งชิ้นส่วนรถยนต์ที่ล่าช้าด้วยเทคนิคคิวซีสตอรี่ (IMPROVEMENT OF A DELAY IN AUTOMOTIVE PARTS DELIVERY BY QC STORY), ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2548 (The 4th PSU-Engineering Conference (PEC-4)) 8 - 9 ธันวาคม 2548 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
.
- สรรพสิทธิ์ ลิ่มนรรัตน์ และ กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นระบบ (DEVELOPMENT OF A COMPUTER PROGRAM FOR SYSTEMATIC QUALITY IMPROVEMENT), การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2548 3–4 ตุลาคม 2548 หน้า 709–716 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
.
- ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย และ กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข. การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็น (IMPROVEMENT OF A INVENTORY IN SMALL-SCALE BUSINESS OF AIR-CONDITION PARTS TRADING DEALER), การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2548 3–5 ตุลาคม 2548 หน้า 545–552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
.
- ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย และ กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข. การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัว : กรณีตัวอย่างของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็น (DESIGN OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN SMALL-SCALE FAMILY-BUSINESS: CASE STUDY OF AIR-CONDITION PARTS TRADING DEALER), The 6 th Symposium on TQM–Best Practices in Thailand,
24 – 26 มีนาคม 2548 หน้า 151–166 ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
.
- พรศักดิ์ อรรถวานิช, วิภู ศรีสืบสาย และ กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนแบบวิศวกรรม (CAI FOR ENGINEERING DRAWING), การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545 24–25 ตุลาคม 2545 หน้า 371–379


ติดต่อ
Email: kittiwat.sirikasemsuk@gmail.com
.
หมายเหตุ...ขอยกเลิกอีเมล์ ie@kmitl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (วันที่ 21 เม.ย. 2553)
.